Salg- og leveringsbetingelser

 1. Almindelige bestemmelser
 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem Pro Elteknik A/S og Køber, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser har forrang for Købers dokumenter, herunder men ikke begrænset til i) opfordring til tilbud, ii) tilbud, iii) accept, iv) ordrebekræftelser og v) Købers salgs- og leveringsbetingelser.

 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder både for varer og tjenesteydelser. Varer og tjenesteydelser betegnes samlet som ”ydelse” i det følgende.

 

 1. Tilbud
 • Pro Elteknik A/S vedstår ethvert tilbud i 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Er tilbuddet ikke accepteret af Køber inden udløbet af fristen, bortfalder tilbuddet i sin helhed.

 • I vedståelsesperioden kan Pro Elteknik A/S dog skriftligt ændre eller tilbagekalde et afgivet tilbud forud for Købers accept.

 • Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet efter regning.

 

 1. Priser og betaling
 • Alle priser er opgivet i danske kroner og er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.
 • Prisangivelser i reklamer, kataloger og lign. er alene vejledende.
 • Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage netto. Betalingsbetingelserne for varer uden arbejdsydelse er dog altid kontante ved levering.
 • Pro Elteknik A/S forbeholder sig ved installationsarbejder ret til hver måned at opkræve aconto betaling for udført arbejde. Aconto betalinger opgøres i så fald efter principperne i AB 18 § 36.
 • Betales købesummen ikke til forfaldsdag beregner Pro Elteknik A/S rente fra dette tidspunkt. Renten beregnes til enhver tid med den af Pro Elteknik A/S fastsatte rentesats, pt. 3,00 % pr. mdr. Der beregnes rentes rente. Ved delvise betalinger afdrages først på renter og omkostninger, dernæst på hovedstolen.

 

 1. Ydelse og levering
 • Pro Elteknik A/S har alene pligt til at præstere den ydelse, som er angivet i parternes skriftlige aftale. Øvrige ydelser betragtes som ekstraydelser og udføres efter aftale på regning.
 • Specifikationer i brochurer, kataloger, på hjemmesider, m.v. er alene vejledende og således ikke bindende for konkrete tilbud eller ordrebekræftelser. Pro Elteknik A/S’ ret til at foretage ændringer af produktsortiment og specifikationer forbeholdes.
 • Pro Elteknik A/S vil efter bedste evne rådgive køberen i relation til valg af produkter, disses funktioner samt deres egnethed til formål. Teknisk rådgivning og bistand, som ydes uden særskilt aftale og uden nogen særskilt beregning, kan dog ikke påføre Pro Elteknik A/S ansvar.
 • Levering/aflevering har fundet sted, når Køber har modtaget ydelsen uden væsentlige mangler. Er ydelsen ved Købers modtagelse behæftet med mindre væsentlige mangler, kan Køber alene tilbageholde et beløb svarende til udbedringsomkostningerne heraf.

 • Skal Pro Elteknik A/S sende varer til Køber, anses levering dog for sket, når Pro Elteknik A/S har overgivet varen til tredjemand til forsendelse.
 • I det tilfælde specifikke komponenter i tilbuddet ikke kan leveres fra leverandører, træffes særskilt aftale med køber, om køber vil dække evt. meromkostningen eller afvente restlevering. Dette vil altid ske efter skriftlig aftale med kunden

 

 1. Ekstraarbejder
 • Ekstraarbejde udgør ydelser/leverancer, som ikke specifikt er nævnt som indeholdt i parternes skriftlige aftale/tilbuddet.
 • Ekstraarbejde er herudover tids- og materialeanvendelse, der opstår som følge af:
  • Forgæves fremmøde uden forudgående og/eller rettidigt afbud.

  • Manglende tilgængelighed i relation til arbejdets udførelse.
  • Manglende eller ikke rettidig materialebestilling, hvis køber har påtaget sig leverancer heraf.
  • Beskadigelse af allerede udført arbejde, f.eks. påført af køber eller dennes andre entreprenører på byggepladsen.

  • Ændringer af arbejdsprocesser eller materialeforbrug som følge af ikke-aftalte ændringer i projektplan eller rækkefølge.
  • Ekstraarbejder udføres som udgangspunkt i regning, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne fremgår i øvrigt under pkt. 3.

 

 1. Forsinkelse
 • Pro Elteknik A/S har ret til forlængelse af tidsfrister, når leverancer forsinkes som følge af:
  • Ændringer i arbejdet, som kræves af køberen,

  • køberens egne forhold eller andre involveredes forsinkelse (f.eks. entreprenører og rådgivere),

  • krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk og/eller tilsvarende forhold, der ikke er leverandørens skyld, og som leverandøren ikke er herre over,

  • Materialesvigt, herunder tillige manglende mulighed for at anskaffe materialer rettidigt til brug for produktionen,

  • nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer og forsinker arbejdet og offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes leverandøren
 • Forsinkelse, der ikke giver Pro Elteknik A/S tidsfristforlængelse er ansvarspådragende ifølge dansk rets almindelige regler.
 • Køber har pligt til at reklamere skriftligt overfor Pro Elteknik A/S inden 5 dage efter forsinkelsen er eller burde være blevet Køber bekendt. Reklamerer Køber ikke rettidigt, mister Køber enhver misligholdsbeføjelse (jf. nedenfor) i anledning af forsinkelsen.
 • Køber skal ved rettidig reklamation fastsætte en ny rimelig frist for levering/aflevering af ydelsen på ikke under 8 hverdage. Der foreligger alene misligholdelse, hvis Pro Elteknik A/S ikke har leveret/afleveret ydelsen inden for den af Køber fastsatte frist. Køber kan herefter alene påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser efter fristens udløb, jf. nedenfor.
 • I tilfælde af misligholdelse kan Køber (1) kræve levering mod betaling af kontraktsummen eller (2) hæve aftalen for den forsinkede del og kræve købesummen herfor tilbagebetalt. Køber kan herudover ikke gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende mod Pro Elteknik A/S.
 • Bliver Pro Elteknik A/S som følge af umulighed eller andre ekstraordinære uforudsete omstændigheder afskåret fra at levere aftalt ydelse til aftalt tid forbeholdes retten til uden ansvar og uden misligholdsbeføjelser for Pro Elteknik A/S at ophæve aftalen mod at tilbagelevere modtagne forudbetalinger.
 • Opmærksomheden skal særligt henledes på, at Pro Elteknik A/S ikke herudover kan tilpligtes at betale erstatning for direkte eller indirekte tab, som Køber lider som følge af forsinkelsen, herunder også for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

 1. Ansvarsfrihed ved udefrakommende omstændigheder
 • Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Pro Elteknik A/S opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Pro Elteknik A/S: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, ekstraordinære indgreb fra EU-myndighedernes side og mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører pga. de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 • I tilfælde hvor Pro Elteknik A/S har et krav mod leverandører eller tredjemand for mangler ved ydelsen, vil Pro Elteknik A/S være indstillet på at meddele Køber transport i kravet mod leverandører eller tredjemænd.

 

 1. Mangler
 • Pro Elteknik A/S er ikke ansvarlig for fejl ved leverede ydelser, som er opstået efter levering/aflevering og som kan henføres til fejl, som ikke var til stede ved levering/aflevering af ydelsen.
 • Køber har ved modtagelsen af ydelsen pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug og sædvane påkræver med henblik på at konstatere, om ydelsen er behæftet med mangler.
 • Køber skal straks efter at være eller burde være blevet bekendt med mangler ved ydelsen reklamere skriftligt til Pro Elteknik A/S. Reklamerer Køber ikke straks, kan Køber ikke senere gøre misligholdsbeføjelser (jf. nærmere nedenfor) gældende.
 • Produkters garantiperiode udløber med den længde som er beskrevet i produktets gældende produktgaranti. Reklamation over mangler skal i alle tilfælde senest ske 2 år efter levering/aflevering har fundet sted. Køber kan ikke efter dette tidspunkt påberåbe sig, at ydelsen var mangelfuld.
 • Pro Elteknik A/S har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved ydelsen inden rimelig tid.
 • Har Pro Elteknik A/S ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden rimelig tid, kan Køber fastsætte en rimelig frist på ikke under 20 hverdage for afhjælpning af mangler. Har Pro Elteknik A/S ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden udløbet af fristen, kan Køber hæve aftalen for den del af leverancen, der er mangelfuld, ligesom købesummen herfor kan kræves tilbagebetalt. Køber er dog ikke berettiget til at hæve handlen for forudgående eller fremtidige leverancer, ligesom køber ikke herudover kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Pro Elteknik A/S.
 • Pro Elteknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for noget tab eller nogen skade som er en følge af, mangler ved ydelsen, herunder skade på anden genstand tilhørende køber eller tredjemand, driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
 • Ved mangler ved varer, som Pro Elteknik A/S ikke har installeret hos Køber, skal varen leveres på Pro Elteknik A/S’ forretningssted af køberen. Omkostninger til nedtagning, fragt, og opsætning afholdes af Køber. Dette gælder uanset de aftalte leveringsbestemmelser i øvrigt.

 

 1. Erstatningsansvar
 • Pro Elteknik A/S og køberen er erstatningsansvarlige for deres egne handlinger og undladelser i henhold til dansk rets almindelige regler.
 • Pro Elteknik A/S erstatningsansvar er begrænset til 25 % af ordrens samlede pris ekskl. moms. Måtte skade eller tab imidlertid være omfattet af en af Pro Elteknik A/S tegnet forsikring, forhøjes beløbet i ansvarsbegrænsningen til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice.

 • Køberen meddeles indtræden i Pro Elteknik A/S’ krav mod forsikringen med de begrænsninger, der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet alene kan gøres gældende direkte mod forsikringsselskabet.
 • Uanset eventuelle modstridende vilkår i parternes aftalegrundlag, er Pro Elteknik A/S ikke ansvarlig over for køberen for manglende opfyldelse af forpligtelser, der kan henføres til force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for Pro Elteknik A/S’ kontrol, og som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, f.eks. usædvanligt vejr, krig, terror, brand, hærværk samt arbejdsstridigheder.

 

 1. Produktansvar
 • For produktansvar gælder som hovedregel de til enhver tid gældende regler om produktansvar i dansk ret.
 • For produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige danske regler, gælder dog følgende begrænsninger:
 • Pro Elteknik A/S er alene erstatningsansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Pro Elteknik A/S eller andre i produktionskæden, som Pro Elteknik A/S hæfter for.

 • Pro Elteknik /AS’ erstatningsansvar er begrænset til 25 % af ordrens samlede værdi, ekskl. moms. ER skade eller tab dog omfattet af en af Pro Elteknik A/S tegnet forsikring, forhøjes beløbet i ansvarsbegrænsningen til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Køberen meddeles indtræden i Pro Elteknik A/S’ krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger, der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet kun kan gøres gældende direkte mod forsikringen.

 • Pro Elteknik A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
 • Opmærksomheden skal særligt henledes på, at det i det omfang, Pro Elteknik A/S måtte blive pålagt ansvar for produktansvar i forhold til tredjemand, er køberen pligtig til at holde Pro Elteknik A/S skadesløs for det ansvar, Pro Elteknik A/S måtte blive pålagt, og som er mere vidtgående end Pro Elteknik A/S ansvar ifølge disse betingelser.
 • Køberen har også pligt til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler sådanne erstatningskrav mod Pro Elteknik A/S fra tredjemand.

 

 1. Ingrediens- og komponenttilfælde
 • Pro Elteknik A/S er erstatningsansvarlig for skade på eller tab vedrørende ting, som:
  • Pro Elteknik A/S’ produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med;

  • Pro Elteknik A/S’ produkt eller ydelse er oparbejdet eller benyttet til oparbejdelse af;

  • Pro Elteknik A/S’ produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller form for behandling af; og/eller

  • som Pro Elteknik A/S har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle; hvis skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette.
 • Pro Elteknik A/S’ erstatningsansvar i ingrediens- og komponenttilfælde er begrænset til 25 % af ordrens samlede værdi, ekskl. moms. Måtte skade eller tab være omfattet af en af Pro Elteknik A/S tegnet forsikring, forhøjes beløbet i ansvarsbegrænsningen til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice.
 • Køberen meddeles indtræden i Pro Elteknik A/S’ krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger, der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet kun kan gøres gældende direkte mod forsikringsselskabet.
 • Opmærksomheden skal særligt henledes på, at det i det omfang, Pro Elteknik A/S måtte blive pålagt ansvar i ingrediens- og komponenttilfælde i forhold til tredjemand, er køberen pligtig til at holde Pro Elteknik A/S skadesløs for det ansvar, Pro Elteknik A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end Pro Elteknik A/S’ ansvar efter salgs- og leveringsbetingelserne.
 • Køberen har i øvrigt pligt til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler sådanne erstatningskrav mod Pro Elteknik A/S fra tredjemand.

 

 1. Produktgaranti
 • I det omfang producenter, leverandører, grossister eller andre tredjemænd yder længere, bedre eller større garanti for ydelser end Pro Elteknik A/S, kan disse rettigheder ikke gøres gældende mod Pro Elteknik A/S.

 • Pro Elteknik A/S vil dog være indstillet på at lade Køber indtræde i eventuelle bedre rettigheder som Pro Elteknik A/S måtte have mod disse.

 

 1. Ejendomsforbehold
 • Pro Elteknik A/S bevarer den fulde ejendomsret på leverede ydelser, indtil det tidspunkt, hvor hele købesummen er erlagt.
 • Ejendomsretten til leverede ydelser overgår til Køber, når hele købesummen er betalt.
 • Det påhviler Køber at holde Pro Elteknik A/S skadesløs for enhver omkostning afholdt ved håndhævelse af ovennævnte ejendomsforbehold.
 • Køber har pligt til at holde ydelsen forsvarligt forsikret, indtil Køber har opnået ejendomsretten. Anmoder Pro Elteknik A/S herom, har Køber pligt til at indsætte Pro Elteknik A/S som medsikret i forsikringspolicen, indtil hele købesummen er betalt.

 

 1. Fejl, mangler og/eller afbrydelser på forsyning
 • Pro Elteknik A/S er ikke ansvarlig for fejl, mangler og/eller afbrydelser på forsyningsnetværk eller fra forsyningsselskaber, som medfører skade på ydelsen eller tab afledt heraf, såsom driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

 1. Service og reparation
 • Service og/eller reparation udføres på regning efter sædvanlig timesats, medmindre andet er aftalt eller servicebesøg og/eller reparationen er begrundet i forhold, som Pro Elteknik A/S bærer risikoen for.

 

 1. Lovvalg og værneting
 • Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal afgøres på baggrund af dansk lovgivning.
 • Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal anlægges ved retten i Herning som 1. instans

Læs om alle vores ydelser